ساختمان های نمای سنگی

پروژه های که تامین سنگ نما ان ها توسط ساخارا و آژیانه انجام شده است. نمای سنگی و نمای سنگ ساختمان یکی از خدمات مجموعه ساخارا و آژیانه می باشد.