سنگ جلبر از نمای دور

سنگ چینی جلبر در اثر دگرگونی مجاورتی یک توده آذرین نفوذی تشکیل شده است.در ایران به مرمریت هایی(MARBLE) که دگرگون شده اند چینی یا کریستال می گویند.اصطلاح چینی تنها در ایران کاربرد دارد.

چینی جلبر در یک زون سرپانتین- کلسیت قرار گرفته،بر اساس آزمایش XRD که از نمونه های مختلف معدن برداشت شده،تنها2  کانی اصلی در این سنگ تشخیص داده شده که عبارتند از : آنتی گوریت و کلسیت.

وزن مخصوص سنگ چینی جلبر ارومیه 2.65  می باشد و  کمتر از سنگ چینی قدمگاه سیرجان  که 2.67 است ، می باشد. درصد جذب آب مخصوص سنگ چینی جلبر ارومیه 0.43 است و نسبت به سنگ چینی قدمگاه سیرجان  که 0.09 می باشد بیشتر است.

سنگ جلبر

سنگ جلبر از نمای نزدیک