گروه ساخارا و آژیانه سنگ کریستال سایمان  را که سنگی در کلاس جهانی و دارای محبوبیت بسیار بالایی در بازارهای بین المللی است در اختیار دارد، بنا براین برای عرضه این سنگ در بازار های بین المللی نیاز به فرآوری با استانداردهای جهانی و کیفیت ممتاز است.

سنگ کریستال سایمان