سنگ برج آزادی تهران و مجموعه های وابسته توسط استاد غفار داورپناه بنیانگزار کارخانه ساخارا تامین شده است.