ستون هاي فرهنگستان هنر

پروژه طراحی و ساخت ستون هاي فرهنگستان هنر در سال 1385 به درخواست فرهنگستان هنر جمهوري اسلامی ایران کلید خورد  تعداد ستون هاي فرهنگستان هنر با الهام از تعداد حروف (بسم الله الرحمن الرحیم) 19 عدد است ستون ها به صورت ترکیبی از معماري قبل و بعد از اسلام طراحی و اجرا شده ، پایه ستون از دوره هخامنشی ،قسمت فوقانی گلدانی نقوش اسلیمی و سرستون ها متعلق به دوره ساسانی است. جنس ستون ها از سنگ چینی میباشد و کلیه حجاري ها با دست انجام گرفته است.