سنگ مرمریت جلبر از گروه مرمریت هایی است که تحت شرایط خاص زمین شناسی دگرگونی مجدد متبلور شده این نوع مرمریت با توجه به تبلور بلورهای آن ظاهری مانند اونیک دارد و به همین خاطر در ایران به آن کریستال یا چینی می گویند.

خصوصیات سنگ چینی جلبر

وزن مخصوص سنگ چینی جلبر ارومیه:  2.65

درصد جذب آب سنگ چینی جلبر ارومیه : 0.43 درصد

مقاومت فشاری سنگ چینی جلبر ارومیه:   95.4 مگا پاسکال

مدول گسیختگی سنگ چینی جلبر ارومیه:  8.9 مگا پاسکال

مقاومت خمشی سنگ چینی جلبر ارومیه:   6.4 مگا پاسکال

مقاومت سایشی  سنگ چینی جلبر ارومیه:  48.9

شرح مطالعات میکروسکوپی: افی کربنات جالت برش دارد.

نام کانی های اصلی : کلسیت

نام کانی های فرعی: قطعات تالک ، سرپانتینیت

نام علمی سنگ   : افی کلسایت

نام تجاری سنگ در ایران :   چینی

نام سنگ در سیستم ASTM  : مرمر : سرپانتینی

استان: آذربایجان غربی

شهرستان : ارومیه