خبر نامه

 

   دانلود خبر نامه شماره اول

    زمان انتشار:بهار 1394

   ویژه نامه معرفی سنگ سایمان

   سرفصل مطالب:

   -درباره خبر نامه ساخارا و آژیانه

  - معرفی سنگ کریستال سایمان

  -مقاله از سنگ چه میدانیم؟

 

 

دانلود خبر نامه شماره دوم

زمان انتشار:پاییز 1394

ویژه نامه معرفی سنگ سایمان

سرفصل مطالب:

-ویژگی های سنگ چینی و کریستال

- معرفی پروژه فرهنگستان هنر

-چرا سایمان را انتخاب نمودید؟( صجبت های معمارانی که سایمان استفاده کرده اند)

-گزارش نمایشگاه ساختمان

- گزارش همایش دکوراتک

-معرفی خانه سایبری سنگ ایران

 

 

دانلود خبر نامه شماره سوم

زمان انتشار:تابستان1395

ویژه معرفی کارخانه و نمایشگاه جدید

سرفصل مطالب:

- معرفی ویژگی های کارخانه جدید

-معرفی نمایشگاه دائمی

-گزارش هشتمین نمایشگاه سنگ ایران

 

دانلود خبر نامه شماره چهارم

زمان انتشار:زمستان 1395

ویژه کمپین#ارزش_سنگ

 

 

دانلود خبر نامه شماره پنجم

زمان انتشار:زمستان 1396